Scientology in Duitsland

Tegenstand tegen Scientology in Duitsland begon in 1972 na het verschijnen van een artikel in het door Scientology uitgegeven blad Freedom magazine1 over de rol die de Duitse psychiatrie gespeeld had bij de vernietiging van personen en groepen die niet pasten in het beeld dat de Nazi’s hadden van de ideale mens.

CCHR publiceerde in die tijd ook gegevens over de psychiatrische lobbygroep “Action Mentally Ill”, die DM 150.000 aan overheidsgeld ontving. Het doel van Action Mentally Ill was om overheidsgelden veilig te stellen voor de toekomst van de Duitse psychiatrie, waarbij het idee werd gepropageerd dat één op de drie Duitsers psychiatrische hulp nodig zou hebben. Als reactie op de publicatie werd een expertgroep samengesteld onder leiding van staatsecretaris en psychiater dr. Ludwig Manger-Koenig van het Federaal Ministerie van Familie, Jeugd en Gezondheid. Hij was een pupil van Nazi-psychiater dr. Werner Villinger. Villinger was als expert-adviseur betrokken geweest bij Aktion T4, waar ten behoeve van de “rassen hygiëne” 70.000 mensen met een geestelijke of lichamelijke afwijking zijn vermoord. Dr. Manger-Koenig had in de zeventiger jaren een leidende rol in de aanval op Scientology. De omvang van de reactie tegen Scientology was voor Freedom Magazine, en voor Scientologen, onverwacht en verbijsterend.

Er werd een netwerk gevormd van samenwerkende sektecommis-sarissen (Sektebeauftragter), om aan Scientology en andere nieuwe religies het hoofd te bieden. Sektecommissarissen namen contact op met het ministerie voor jeugd, gezin en gezondheid. De Lutheraanse Sektebeautragter Haack bedacht de term Jugendsekte en zorgde er voor dat Amerikaanse psychiaters/sektebestrijders erbij betrokken werden. Mogelijk werd (ten onrechte) verondersteld dat de nieuwe religieuze bewegingen een gevaar voor het lidmaatschap van de traditionele kerken zouden vormen. Zo vonden Duitse psychiaters en vertegenwoordigers van de traditionele Duitse kerken elkaar.

Toen dr. Manfred Müller-Küppers, vooraanstaand psychiater, zich publiekelijk beklaagd had over het geringe succes van deze gezamenlijke actie van de kerken werd de groep Action for Mental and Psychic Freedom (AMPF) opgestart. Voorzitter was parlementslid Friedrich Vogel, die tevens lid was van een lobbygroep van de Duitse Lutherse kerk. Later was hij een prominent medewerker van Bondskanselier Kohl.

Dr. Manger-Koenig kreeg uiteindelijk een positie bij de WHO en werd op het ministerie vervangen door psychiater dr. Wolters. Manger-Koenig en Wolters kwamen later in de media wegens het accepteren van geld van een groot farmaceutisch concern, waar Wolters uiteindelijk tot 1986 manager was.

Om het gezondheidsaspect van “sekten” te kunnen propageren werden specialisten op het gebied van mind control ingevlogen uit de VS, waaronder psychiater dr. Louis West, die zelf voor de CIA geëxperimenteerd had met LSD en mind control2. Om leden van kleine religieuze groepen te beïnvloeden werd een methode gebruikt die men deprogrammeren noemde, waarbij de leden werden gebrainwashed om hen te laten “besluiten” uit te treden. Deze activiteiten gingen door tot eind tachtiger jaren. Curieus hierbij is dat de American Psychiatric Association zich van deze methoden distantieerde vanwege de “onwetenschappelijkheid” ervan. Hoewel psychiatrisch, of pseudo-psychiatrisch geïnspireerde activiteiten zoals “deprogrammeren” van leden van nieuwe religieuze bewegingen (NRB’s) uiteindelijk verboden werd, had de negatieve publiciteit jegens deze bewegingen grondig zijn werk gedaan. Een andere opvallende speler in dit veld was de Katholieke theoloog Blüm, die door de jaren heen publiekelijk gif spuwde over Scientology. Hij is jarenlang Minister van Arbeid geweest onder Kohl.

Een flink aantal “Sektecommissarissen” van de Lutherse Kerken zijn nog steeds aanjagers van het onderwerp “sekten”. De Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlijn plaatst nu en dan denigrerende publicaties op de website over Scientology en doet interviews met de media. Onder invloed van bovengenoemde behoudende krachten durven wetenschappers geen objectief onderzoek te doen naar dit onderwerp, op straffe van verlies van onderzoeksgeld. Scientology werd in Duitsland beobachtet (onder surveillance) door de Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV; dienst voor bescherming van de grondwet). Een BfV-vertegenwoordiger noemde in 2013 hun inspanningen ten aanzien van Scientology echter arbeidstherapie na het vallen van de Berlijnse muur.3 In datzelfde jaar leed een voorstel van de BfV om de surveillance van Scientology te stoppen, schipbreuk door bezwaar van de EZW (Lutherse kerk) in Berlijn.4

In Duitsland is de situatie nu zo, dat diverse rechtbanken erkennen dat Scientology de bescherming als religie kan genieten5, terwijl daaraan tegengestelde krachten achter de schermen invloed uitoefenen om Scientology te belemmeren. Binnen Scientology heerst de overtuiging dat deze problemen overwonnen zullen worden door een beroep te doen op het gezonde verstand en door te verwijzen naar de wetten die in beschaafde landen gelden. Inmiddels is de Scientology kerk in vele landen erkend als een bonafide religie, waaronder Nederland, V.S., Zweden, Spanje, Australië, Engeland.

2 L. West en mind control zie bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra (gezien december 2014)

3 Die Zeit, 14 Feb 2013.

4 Der Spiegel en de Frankfurter Allgemeine Zeitung, november 2013.

5 O.a. Bundesverwaltungsgericht, uitspraak 2005, BVerwG 7 C 20.04

Psycho hygiene

De gevoeligheden in Duitsland t.a.v. niet-orthodoxe religieuze activiteit worden mede veroorzaakt door de rol die (semi-) religieuze bewegingen speelden bij de opkomst van het Nazidom. Dit maakt nieuwe spirituele bewegingen bij voorbaat verdacht. De huidige inspanning vanuit de Lutherse kerk t.a.v. Scientology en andere groepen is op dit verleden terug te voeren.

Leden van de Duitse Lutherse kerk speelden trouwens in de Naziperiode een desastreuze rol bij de vervolging van afwijkende religies. (ref.: artikel van antropoloog dr. Irving Hexman, 1998: Religious Freedom in Germany: mirage or reality?)

Geschiedenis van de Duitse psychiatrie

Decennialang zijn verklaringen van CCHR en Freedom Magazine over misdadige praktijken van de Duitse psychiatrie voor en tijdens de tweede wereldoorlog geridiculiseerd. Dit beeld veranderde enigszins na een verklaring in 2010 door de voorzitter van de Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde over misdragingen van de Duitse psychiatrie in de Naziperiode. Die verklaring is beschikbaar op http://www.dgppn.de/history/psychiatry-under-national-socialism/speech-professor-schneider.html

Ook de geneticus dr. Benno Müller-Hill stelde in Todliche Wissenschaft de Duitse psychiatrie, naast antropologie, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van de Nazi-rassenhygiëne.